MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); …………………….. adresinde mukim …………………….. (Sözleşme’de bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) ile Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. İkizler Binası Blok No: 35 İç Kapı No: 104 Çankaya / Ankara adresinde mukim Ankaref İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi (Sözleşme’de bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI BİLGİLERİ

Unvan

:

Ankaref İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi

Adres

:

Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. İkizler Binası Blok No: 35 İç Kapı No: 104 Çankaya / Ankara

Vergi Dairesi

:

Doğanbey Vergi Dairesi

Telefon

:

+90 (216) 688 73 43

SATICI’ya ait internet sitesi

:

www.fonri.com/tr

E-posta

:

[email protected]

Mersis No

:

0070056486100001

Vergi Kimlik No

:

0700564861

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürün vergiler dahil toplam fiyatını ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

 1. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Fatura ve Teslimat Adresi / E-posta

: ::::: :

Sipariş Tarihi

:

Teslim Şekli

:

 1. SÖZLEŞMEYE KONU MALIN ÖZELLİKLERİ

  1. Malın temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil toplam fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. TESLİMAT MASRAFLARI VE TESLİMAT SÜRESİ

  1. Teslimat masrafı olan kargo ücreti ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir.
  2. SATICI, ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, ticari reklam ve tanıtımlarda taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. ALICI’nın isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde, mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez. Bu süre içerisinde SATICI’nın kendisinden kaynaklanan nedenlerle teslimat edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde Alıcı’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1’inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmekle yükümlüdür.
  3. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜRÜNÜN TOPLAM FİYATI

  1. Sözleşme konusu Ürünün satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ürün bedeline tüm vergiler dâhildir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

KDV

Teslimat Masrafı
(KDV dahil)

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Genel Toplam :

 1. ÖDEME PLANI

  1. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme işlemleri bakımından ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup bu konuda SATICI’nın herhangi bir belirleyiciliği veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
  2. Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

 1. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır.
  2. ALICI, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, SATICI’nın ürünlerden faydalanırken ve SATICI’nın ürünleriyle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuata, Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen tüm esaslara uygun hareket edeceğini, Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. ALICI’nın SATICI tarafından sunulan ürünlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır. ALICI’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ALICI’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SATICI’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  4. ALICI, söz konusu ürünü satın alarak işbu Sözleşme/Ön Bilgilendirme Formu, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı ürünü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’na uygun olarak kullanacağını, ürünü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.
  5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  7. ALICI, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Sözleşme’ye konu ürünlere erişebilmek ve kullanabilmek için gerekli her türlü yazılım ve donanıma sahip olmanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eder.
  8. ALICI, deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, savaş, terör eylemleri, iç karışıklık gibi sebepler veya internet altyapısı, elektrik kesintisi, veri hattı hatası gibi ağ iletişim altyapısına dayalı sebepler veya SATICI’nın makul kontrolü dışında olan sebeplerle SATICI’nın Sözleşme tahtındaki edimleri ifa edememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. ALICI, almış olduğu ürünler sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

 1. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, tanıtma ve kullanım kılavuzu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile birlikte teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimlerini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, edimlerini ifa sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. SATICI, malın ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.
  3. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri ile malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder. Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda Satıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa teslim masrafları ile birlikte tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.
  4. SATICI, herhangi bir işlemi herhangi bir nedenle reddetme veya yapmama veya işlem türleri ve/veya tutarları üzerine sınırlar koyma hakkını ve takdirini saklı tutar.
  5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  6. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde ALICI’ya iade eder.
  7. SATICI, ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, ticari reklam ve tanıtımlarda taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır.
  8. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.
  9. Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda ürünün satışı SATICI tarafından kapanmaktadır. ALICI ödeme yapmasına rağmen ürünü teslim alamazsa, tüketiciye yapılan ödeme SATICI tarafından iade edilmekte veya ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, müşteri temsilcisi tarafından belirtilen süre içerisinde ürünün teslimi gerçekleştirilmektedir.
  10. Ürün siparişlerinizde SATICI’nın kusuruna dayanmayan hata ve/veya ayıp iddialarından SATICI sorumlu değildir.

 1. CAYMA HAKKI

  1. ALICI, sözleşme konusu mala ilişkin olarak; malın teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı günden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
  2. Cayma süresi içinde mal; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Aksi takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan SATICI sorumlu değildir.
  3. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde cayma bildiriminin SATICIya yazılı olarak veya kALICI veri saklayıcısı ile yöneltilmesi gerekir. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası, elektronik posta bilgileri yukarıda SATICI bilgilerinde sağlanmıştır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde mal bedeli varsa malın teslim masrafları ile ALICI’ya iade edilir. Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa teslim masrafları ile birlikte tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.
  4. SATICI tarafından yapılacak ödemeler, malın ayıplı olması durumu hariç, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun olarak ve masraf veya yükümlülük getirmeden ALICI’ya tek seferde yapılır. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmışsa, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar, SATICI tarafından aktarılan tutarı, tutarın ulaşmasını takiben ALICI’nın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edecektir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı, mala ilişkin fatura aslı ile birlikte, SATICI’ya geri göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması nedeni ile iade edilen malın geri gönderim bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

   1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
   2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
   3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
   4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
   5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
   6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
   7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
   8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
   9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
   10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  1. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ

  1. İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.
  2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında bildirilen e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

 

SATICI

:

Ankaref İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi

ALICI

:

TARİH

:

SAAT

:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR